PODWIECZOREK Z GWIAZDĄ

Print Friendly, PDF & Email

PODWIECZOREK Z GWIAZDĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podwieczorek z Gwiazdą”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt@iszd.pl

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane w związku z realizacją obowiązków ciążących na nim zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U.2021.861 z dnia 2021.05.06)

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział Panu/Pani udział w wydarzeniu „Podwieczorek z Gwiazdą”

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie.

 6. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom, chyba że wynika to z przepisu prawa.

 7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc
  na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl

 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z celem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

 13. Dane osobowe zbierane w celu rezerwacji miejsca będą przechowywane przez okres
  3 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

Informujemy także, że w trakcie trwania wydarzenia pt. „Podwieczorek z Gwiazdą” mogą uczestniczyć media, jednak zgodnie z art.2 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U.2019.1781 t.j.) dziennikarze nie muszą pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunek znajdą się w materiale prasowym oraz nie muszą spełniać obowiązku informacyjnego. Art.2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679] 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.2018.1914 t.j. z ) a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art.5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Scroll to Top
Skip to content