Biblioteka Publiczna w Kurowicach

Print Friendly, PDF & Email

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUROWICACH

adres: Szkolna 1, 95-006 Kurowice (w budynku Szkoły Podstawowej im. ORŁA BIAŁEGO  w Kurowicach)
Tel. (42)214-00-84

e-mail: bpk@brojce.pl


BIBLIOTEKARZ: Marta Wira

Biblioteka czynna:

poniedziałek: 12:00 – 19:00

wtorek: 8:00 – 16:00

środa: nieczynna

czwartek: 8:00 – 15:00

piątek: 12:00 – 20:00


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWICACH
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Biblioteka Publiczna w Kurowicach jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.
   
 2. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.
   
 3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
   
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
   
 6. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać:
  – osoby, które nie są zarejestrowane w Bibliotece,
  – osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki Publicznej w Kurowicach
  – osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  – osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.
   
 7. Czytelnik zapisujący się do biblioteki winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnić kartę zapisu.
   
 8. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest aktualna legitymacja szkolna lub okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub osoby poręczającej.
   
 9. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
   
 10. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.
   
 11. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
   
§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
 1. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
   
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,a lektury szkolne na 3 tygodnie. Na czas wakacji letnich czytelnik może wypożyczyć książki na okres 2 miesięcy.
   
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie lub e-mailem, najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.
   
 4. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszt poprzez zwrot znaczka pocztowego.
   
 5. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.
   
 6. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
   
 7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
   
§ 3
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
 
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.
   
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.
   
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
   
 4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.
   
 5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może, za zgodą i w porozumieniu z pracownikiem biblioteki dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji.
   
 6. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.
   
 7. Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych zbiorów bibliotecznych także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec Biblioteki należności.
§ 4
STANOWISKO KOMPUTEROWE I INTERNET
 1. Biblioteka udostępnia komputer i internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.
   
 2. Do korzystania z komputerów uprawieni są użytkownicy po okazaniu dowodu tożsamości w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.
   
 3. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
   
 4. Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na nośniku informatycznym własnym.
   
 5. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera.
   
 6. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem, bądź inne niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
   
 7. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
   
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
   
§ 5
PRZEPISY PORZĄDKOWE
W bibliotece zabrania się:
 • prowadzenia głośnych rozmów,
   
 • spożywania posiłków i napojów
   
 • palenia tytoniu.
   
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
   
 2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach na pisemny wniosek pracownika biblioteki.
   
 3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora GOK.
   
 4. Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Kurowicach wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
   
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin dotychczas obowiązujący.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Scroll to Top
Skip to content