POWITANIE LATA W WOLI RAKOWEJ

Print Friendly, PDF & Email

16 czerwca POWITAJMY LATO W WOLI RAKOWEJ!!

start o godz. 14:00  

następnie występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca ” BUKOWIACZEK”, Zespołu Tańca Nowoczesnego “JOY DANCE”, uczestników zajęć wokalnych oraz nauki gry na keyboardzie,

Amatorskich Zespołów Śpiewaczych ” BUKOWIANKI”, “LEŚNIANKI”, “STEFANÓW”,

Orkiestry Dętej z Kurowic

o godz. 17:00 Koncert zespołu “2 PLUS 1″

18:15 Koncert zespołu ” Teraz MY”

o  godz.19:30 do tańca porwie wszystkich zespół DOMINO.

ZAPRASZAMY!!

Projekt i wydruk plakatów oraz zaproszeń zasponsorowała drukarnia 2K.

PROGRAM I REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

POWITANIE LATA W WOLI RAKOWEJ

Wola Rakowa, 16 czerwca 2024 r., godz. 14.00 – 22.00

 • 1
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprezy masowej – Powitanie Lata w Woli Rakowej
  w dniu 16.06.2024 r., w godz. 14.00-22.00 na boisku i terenie do niego przyległym obok Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej, ul. Szkolna 1, 95-006 Brójce.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
  i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.
 • 2
 1. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów na   podstawie których Regulamin został wydany.
 2. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.
 • 3
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
 1. Uczestnikom imprezy zabrania się:
 • wchodzenia na scenę,
 • przekraczania barierek ochronnych oraz obszarów wydzielonych przez organizatora imprezy w inny sposób, a służących tylko i wyłącznie dla osób dbających o prawidłowy przebieg imprezy,
 • zabrania się parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych, wyznaczonych przez organizatora imprezy bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami,
 • zastawiania pojazdami lub innymi przedmiotami punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych w sposób utrudniający lub uniemożliwiający swobodny do nich dostęp,
 • wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt,
 • dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
  na terenie, gdzie odbywa się impreza.
 1. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 2. Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego, poszanowania zieleni oraz do nie zaśmiecania terenu (odpady należy wrzucać do ustawionych koszy).
 3. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
  lub innych podobnie działających,
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 • wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową,
 • wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania
  w miejscach przeprowadzania imprez masowych,          
 • odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży).
 1. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
  i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Teren imprezy należy opuścić w ciągu 30 min. od zakończenia przewidzianego programu tj. od godz. 22.00 – 22.30.
 • 4
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 • służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone, udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 1. Organizator, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających
  na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Uczestnik imprezy, nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów   z tytułu wykorzystania jego wizerunku.
 4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko
  i odpowiedzialność.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
 6. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie:
 • pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
 • służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 • 5
 1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu uprawnione są, zgodnie z przepisami ustawy do:
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
  w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
  o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie: Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach,
 • na stronie internetowej: gok.brojce.pl,
 • w czasie imprezy – przy scenie i na ogrodzeniu boiska do koszykówki.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.
 • 7

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.

Scroll to Top
Skip to content